top of page

אודות

SAWA - היוזמה לפיתוח הצפון מקדמת חברה ערה ומעורבת היודעת לפעול למען הטוב המשותף ב"קנטון הצפון".  אנו פועלים במרחב הפוליטי, הרוחני והכלכלי, יוזמים פרויקטים בעבור האדם והאדמה ומלווים ארגונים ומערכות כך שיוכלו לפעול למען  שגשוג  קולקטיבי.

מרחב הצפון של ישראל מתמודד עם אתגרים הייחודיים לו בתחומי התרבות, הכלכלה והממשל: מגוון האוכלוסיות התרבותיות והסוציו-אקונימיות, מיעוט אפשרויות תעסוקה, צורות קהילתיות מגוונות וריבוי שטחים פתוחים, אלו יחד נדרשים להתבוננות משותפת בכדי למנף את ההזדמנויות הקיימת ולפתח את המרחבים האקולוגים, האנושיים והתרבותיים.

היוזמה לפיתוח הצפון פועלת על מנת לקדם תפיסה אזורית הרואה את הצפון כקנטון עצמאי המקדם פתרונות לאתגריו הייחודיים באמצעות שיתופי פעולה חוצי מגזרים וקהילות, תוך מיפוי  הבעיות העיקריות האופייניות לו  ויצירת  שיתופי פעולה הממוקדים בצרכיו.

תפיסת העולם המניעה את רוח היוזמה הינו מודל ה"שילוש החברתי" המקדם שוויון בתחום הפוליטי, אחווה בתחום הכלכלי וחופש בתחום הרוחני. התפיסה נהגתה על ידי רודולף שטיינר ופותחה בהתאם למאפיינים של החברה הישראלית המודרנית על ידי מייסדי היוזמה. 

מודל השילוש החברתי מהווה בסיס מחשבתי אשר לפיו בכל סוגיה או נושא יש לטפל בצורה שלמה ומשלימה מבחינה רעיונית, ארגונית ופרקטית.

.

bottom of page